Flat Preloader Icon

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

 • Cégnév: AUDREAMS Bt.
 • Székhely: 2653 Bánk, Jázmin u. 4.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 12-06-769425
 • Cégbíróság vagy nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 22168667-1-12
 • Képviselő: Maszárik-Németh Zsófia, üzletvezető
 • Bankszámlaszám: 11704021-20004350
 • E-mail: info@audreams.com
 • Telefonszám: +36 20 481 4214
 • Az adatkezelésért felelős személy: Maszárik-Németh Zsófia, üzletvezető

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 • A cookie-król:
  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát, és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
   
 • A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
   
 • A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
  Cégünk a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kkal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A regisztrációval, a megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
   
 • Az adatkezelés célja:
  Személyre szabott ajánlatok, személyre szabott termékek elkészítése, marketing célok, megrendelések teljesítése, hírlevelek küldése
   
 • A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése:
  A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
   
 • A kezelt adatok köre:
  Regisztrációhoz és számlázáshoz szükséges a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, szállítás helye, számlázási név és cím, illetve vállalkozások esetében a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím.Személyre szabott termékek megrendeléséhez szükséges név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, szállítás helye, számlázási név és cím, illetve vállalkozások esetében a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím.
   
 • Az adatkezelés időtartama:
  A regisztrációtól az érintett visszavonásáig.A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
   
 • Az adatkezelés célja:
  Az adat kezelésének célja az, hogy Ön értesüljön a legfrissebb eseményekről, legjobb ajánlatokról, akciókról.
   
 • A kezelt adatok köre:
  Az adatkezeléshez név és e-mail cím megadása szükséges.
   
 • Az adatkezelés időtartama:
  A Hírlevélre történő jelentkezéstől a hozzájárulásának visszavonásáig.

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
   
 • Az adatkezelés célja:
  Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat, információkat juttassunk el az Ön számára.
   
 • A kezelt adatok köre:
  Az adatkezelés során a cookie-k segítségével az Adatkezelő rögzíti, hogy milyen termékeket keresett fel korábban.
   
 • Az adatkezelés időtartama:
  Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
   

A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

 • Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
   
 • Az adatkezelés célja:
  Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Önnek.
   
 • A kezelt adatok köre:
  A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.
   
 • Az adatkezelés időtartama:
  A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.
   

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Tárhelyszolgáltató neve: UNAS Online Kft.
Tárhely szolgáltató címe: Magyarország, 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

A Tárhelyszolgáltató az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi székhelyén. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog
 • az adatok helyesbítéséhez való jog
 • az adatok törléséhez való jog
 • az adatok zárolásához való jog
 • a tiltakozás joga

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

7. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek a marketingtevékenységével összefüggő adatkezelését kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-92659 nyilvántartási számon fogadta be az ezzel összefüggő adatkezelésünket.

8. Egyéb, Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.
Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) az irányadó.

Budapest, 2021. január 2.

AUDREAMS Bt.